1. Úvodní ustanovení
 2. OKAY s.r.o., IČO: 60719257, se sídlem Kšírova 676/259, Horní Heršpice, 619 00 Brno, zapsaná
  v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 16352 (dále jen „OKAY“) organizuje v termínu od 0:01 hodin dne 28. 5. 2018 do 23:59 hodin dne 31. 7. 2018 nebo do vyčerpání zásob spotřebičů, marketingovou akci zvanou „Spotřebič zdarma k odběru energií“ (dále jen „Akce“)
 3. Akce platí pouze v kamenných prodejnách OKAY na území města Brna a je omezena platností
  do 31. 7. 2018 nebo do doby vyčerpání zásob spotřebičů. Zákazník bere na vědomí, že spotřebič nemusí být dostupný na všech prodejnách OKAY. V případě nedostupnosti na vybrané prodejně, OKAY zajistí doručení na danou prodejnu v době co nejkratší, popřípadě umožní vyzvednutí spotřebiče na jiné prodejně.
 4. Účastníci Akce
 5. Uzavře-li fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba (dále jen „zákazník“) v kamenné prodejně společnosti OKAY sdruženou smlouvu o dodávce plynu nebo elektřiny (společně dále jen „energie“), může při splnění podmínek akce získat spotřebič za 1 Kč (dále jen „spotřebič“).

III. Průběh Akce

 1. OKAY v rámci Akce nabízí spotřebič za 1 Kč při řádném vyplnění, podepsání smlouvy o dodávce energie. Nárok na získání spotřebiče musí zákazník uplatnit při uzavření smlouvy o sdružené dodávce elektřiny nebo plynu, pozdní uplatnění tohoto nároku není možné. Typ spotřebiče je určen v závislosti na druhu poskytované energie a výše spotřeby sjednané ve smlouvě o sdružené dodávce elektřiny nebo plynu.

Výčet spotřebičů zahrnutých do Akce:

Typ spotřebiče Typ smlouvy o dodávce energie a výše sjednané spotřeby
Konvice varná
zn. Professor, CZ 108
Dodávka plynu (spotřeba do 1,89 MWh/rok)

Dodávka elektřiny (sazba D01 nebo D02 se spotřebou do 2 MWh/rok)

Sendvičovač
zn. Concept, SV 3020
Dodávka plynu (spotřeba 1,89-7,56 MWh/rok)

Dodávka elektřiny (sazba D01 nebo D02 se spotřebou nad 2 MWh/rok)

Napařovací žehlička
zn. Tefal, FV1711E0
Dodávka plynu (spotřeba 1,89-7,56 MWh/rok )

Dodávka elektřiny (sazba D01 nebo D02 se spotřebou nad 2 MWh/rok)

Bezsáčkový vysavač
zn. Concept, VP5200
Dodávka plynu (spotřeba 7,56 – 20 MWh/rok)
Smoothie maker
zn. Concept, SM3380
Dodávka plynu (spotřeba 7,56 – 20 MWh/rok)
Sáčkový vysavač
zn. Electrolux, EEG43WR
Dodávka plynu (spotřeba nad 20-63 MWh/rok)
Bezsáčkový vysavač
zn. Electolux, EAPC53IS
Dodávka plynu (spotřeba nad 20 -63 MWh/rok)

 

 1. V případě, že spotřebič nebude dostupný na předmětné kamenné prodejně, ale bude dostupný
  na jiné prodejně zařazené do Akce, bude přistoupeno k alternativnímu postupu, kterým je dovoz nárokovaného spotřebiče na předmětnou prodejnu do třetího pracovního dne, nebo možnost vyzvednutí spotřebiče zákazníkem do druhého pracovního dne v jiné prodejně zařazené do Akce. Nevyzvedne-li si zákazník v případě dovozu spotřebiče na předmětnou prodejnu spotřebič ani
  do jednoho týdne od podpisu sdružené smlouvy o dodávce energie, ztrácí nárok na tento spotřebič. Společnost OKAY si vyhrazuje právo v konkrétním případě alternativní postup zrušit bez náhrady,
  a to kdykoliv v jeho průběhu, popř. bez udání důvodu.
 2. Projeví-li se na spotřebiči vada v době dvou let od data koupě spotřebiče, je Zákazník oprávněn uplatnit u OKAY reklamaci, a to oproti předložení originálu nabývací účtenky reklamovaného spotřebiče. Při uplatněné reklamaci se postupuje v souladu s obchodními podmínkami OKAY a dále příslušnými zákonnými předpisy.
 3. Zákazník nemá právo na náhradu nákladů spojených s užíváním spotřebiče, zejména s převzetím, dopravou nebo vrácením spotřebiče. Z účasti na celé Akci jsou vyloučeny osoby, které jsou
  v pracovním či obdobném vztahu s OKAY, nebo osoby blízké těmto osobám, či osoby přímo nebo nepřímo spolupracující na akci.
 4. Zákazník má právo ponechat si dárek pouze v případě, že nevyužije svého práva a neodstoupí
  od smlouvy o sdružených dodávkách plynu nebo elektřiny ve smyslu ustanovení § 1829 zákona
  č. 89/2012 Sb., občanský zákoník nebo nevypoví danou smlouvu dle ustanovení § 11a (3) zákona
  č. 458/200 Sb., energetický zákon.
 5. Závěrečná ujednání
 6. OKAY nenese žádnou odpovědnost za rychlost ani přenos dat prostřednictvím sítě Internet
  a za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.
 7. OKAY si vyhrazuje právo Akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či měnit podmínky Akce, a to i bez udání důvodu. Po vyčerpání spotřebičů zahrnutých do Akce, Akce končí.
 8. Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v Akci.
 9. Tyto podmínky Akce nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení.

V Brně dne 28. 5. 2018                                                                                   OKAY s.r.o.